Hoạch định nhà đất Cổ Loa

0
1527
Nhà-đất-Cổ-Loa

Hoạch định nhà đất Cổ Loa

CHƯƠNG II 
LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ NHÀ ĐẤT CỔ LOA

Mục 1 
TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ NHÀ ĐẤT CỔ LOA

Điều 17. Định hướng hệ thống tổng thể Đô thị nhà đất Cổ Loa

 1. Định hướng hệ thống tổng thể Đô thị nhà quốc gia Loa quốc gia được xác định mạng lưới Đô thị nhà phố Loa cả nước làm cơ sở lập kế hoạch Đô thị nhà Loa.
 2. The build build on the strategy to the strategy of the capital of the capital of the capital of the government. phê duyệt.

Điều 18. Các loại quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa

 1. 1. Quy hoạch Đô thị nhà chung cư gồm các loại sau đây:
 2. a) Quy hoạch chung been lập cho thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn and Đô thị nhà đất Cổ Loa mới;
 3. b) Quy trình khu vực được lập cho các khu vực trong thị xã và thị xã và Thị trường Cổ Loa mới;
 4. c) Quy hoạch chi tiết được lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý Đô thị nhà ở Cổ Loa hoặc nhu cầu đầu tiên xây dựng.
 5. Quy trình top flooring là một nội dung trong đồ án, khu quy hoạch, quy hoạch chi tiết; đối với trung thành trực tuyến thành phố, quy mô xây dựng hạ tầng kỹ thuật được lập kế hoạch riêng cho đồ án quy hoạch chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng.
 6. The build build definitions your profile of the house of Loa.

Điều 19. Trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch Đô thị nhà phố Cổ Loa

 1. Builder build build, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập kế hoạch tổng thể Đô thị nhà nước Loa mới có phạm vi điều chỉnh liên quan đến địa chỉ hành chính của hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lại, kế hoạch chung Đô thị nhà phố cổ Loa có quy mô số dự báo tương đương với Đô thị loại nhà thứ III trở lên và các kế hoạch khác làm Thủ tướng Chính phủ giao.
 2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch chung Đô thị nhà đất Cổ Loa mới, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên, khu vực trong Đô thị nhà đất Cổ Loa mới và khu vực có ý nghĩa quan trọng, trừ quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều này.
 3. Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã tổ chức lập quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa quy định tại các khoản 1, 2 và 7 Điều này.
 4. Ủy ban nhân dân quận tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa quy định tại các khoản 1, 2 và 7 Điều này.
 5. Ủy ban nhân dân huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa quy định tại các khoản 1, 2 và 7 Điều này.
 6. Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn, trừ quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa quy định tại các khoản 1, 2 và 7 Điều này.
 7. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư.

Mục 2 
LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ NHÀ ĐẤT CỔ LOA

Điều 20. Trách nhiệm kiến ​​thức về quy hoạch Đô thị nhà phố Cổ Loa

 1. Cơ quan lập quy hoạch Đô thị nhà chung cư, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tại khoản 7 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm kiến ​​cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng residential area related colegial and planner Project to the Loa.

Ủy ban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập kế hoạch hợp tác với các nhà lập chương trình cơ sở Loa , cơ quan đầu tư dự án đầu tiên xây dựng tại khoản 7 Điều 19 of Law in your knowledge.

 1. For the Tasks and Plan of the Government of the Government of the Government of the Government of the Government of the Government of the Government of the Government of the Government of the Government of the Government of the Government of the Government, ; Ủy ban nhân dân có liên quan đến trách nhiệm nhận ý kiến ​​theo quy định tại Điều khoản 1 của Điều khoản.
 2. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch co trach nhiem getting ý kiến cơ quan, tổ chức individuals and cộng đồng dân cư have liên quan về đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa .
 3. Các ý kiến ​​đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có trình giải quyết, tiếp thu và báo cáo có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định duyệt.

Điều 21. Hình thức, ý kiến ​​thời gian

 1. Failed to know base knowledge, organization, personal has associated by the following post of the profile, document or the association organization, discussion. Organization, organization will get idea of ​​a job with the valid.
 2. Getting a idea of ​​the community collaborator about the taskment and the scheme general scheme are executed to your idea of ​​the university area with the race distribution, tracing. Đại diện cộng đồng có ý kiến ​​tổng hợp về cộng đồng theo luật quy định về thực tiễn ở cơ sở.
 3. Failed to get your community of the coordinator and the area of ​​the rule and the real estate of the scheme under the final comment through the form of the page of the application of the information of a loan đại chúng.
 4. Thời gian suy nghĩ ít nhất là 15 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Mục 3 
NHIỆM VỤ QUÝ HOẠCH ĐÔ THỊ NHÀ ĐẤT CỔ LOA

Điều 22. Yêu cầu đối với kế hoạch dự án Đô thị nhà phố Cổ Loa

 1. Nhiệm vụ quy hoạch Đô thị nhà phố Cổ phần phải xác định tiêu chuẩn và tiêu điểm cho phù hợp với yêu cầu của một Đô thị nhà ở Loa , của từng khu vực lập kế hoạch để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch schema to the Loa.
 2. Nhiệm vụ quy hoạch Đô thị nhà phố Cổ phần phải được kiểm soát theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Luật này.

Điều 23 . Private Task Scheduling Reason of Loa

 1. Kế hoạch tổng thể Đô thị nhà phố Cổ phần phải xác định tính chất, vai trò của Đô thị nhà đất Cổ phần, yêu cầu cơ sở cho nghiên cứu để khai thác, động lực phát triển, hướng phát triển, mở rộng Khu Đô Thị Loa, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật Khu Đô Thị Loa trong nội địa và khu vực ngoại ô; request for value strategy strategy environment.
 2. Area specifies the real estate area are specified to the range of range, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch, dân số dự kiến ​​chỉ thị, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; Required, the basic rules for an region for ensure the aligning of the architecture, the bottom of the engineering with the general government has been checked and the region xung quanh; request for value strategy strategy environment.
 3. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết phải xác định giới hạn về chỉ tiêu sử dụng đất, dân số; yêu cầu, nguyên tắc về tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực lập quy hoạch, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và khu vực xung quanh; yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược.
 4. Trường hợp quy hoạch để cải tạo, chỉnh trang Đô thị nhà đất Cổ Loa, nhiệm vụ quy hoạch phải xác định yêu cầu nghiên cứu để bảo đảm Đô thị nhà đất Cổ Loa hoặc khu vực lập quy hoạch phát triển cân bằng, ổn định, giữ gìn được không gian kiến trúc và nét đặc trưng của Đô thị nhà đất Cổ Loa, nâng cao điều kiện sống của người dân.
 5. Trường hợp quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa mới, khu Đô thị nhà đất Cổ Loa mới, nhiệm vụ quy hoạch phải xác định yêu cầu nghiên cứu để bảo đảm sự đồng bộ và hoàn thiện về hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong Đô thị nhà đất Cổ Loa và kết nối hạ tầng kỹ thuật bên ngoài Đô thị nhà đất Cổ Loa, có không gian kiến trúc và môi trường sống hiện đại.

 Đồ án quy hoạch đô thị nhà đất Cổ Loa

Mục 4
LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ NHÀ ĐẤT CỔ LOA

Điều 24. Căn cứ lập đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa

 1. Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống Đô thị nhà đất Cổ Loa quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa cấp trên đã được phê duyệt.
 2. Quy hoạch ngành đã được phê duyệt.
 3. Nhiệm vụ quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa đã được phê duyệt.
 4. Quy chuẩn về quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa và quy chuẩn ngành.
 5. Bản đồ địa hình do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập.
 6. Tài liệu, số liệu về kinh tế – xã hội của địa phương và ngành có liên quan.

Điều 25. Đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương

 1. Nội dung đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương bao gồm việc xác định mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu cơ bản về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của Đô thị nhà đất Cổ Loa; mô hình phát triển, cấu trúc phát triển không gian nội thị và khu vực ngoại thị, kể cả không gian ngầm; định hướng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật khung; đánh giá môi trường chiến lược; chương trình ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.
 2. Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương được thể hiện theo tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000. Đồ án quy hoạch phải thể hiện rõ khu vực nội thị và các khu vực dự kiến phát triển.
 3. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương từ 20 đến 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm.
 4. Đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương đã được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Đô thị nhà đất Cổ Loa và quy hoạch phân khu trong Đô thị nhà đất Cổ Loa.

Điều 26. Đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã

 1. Nội dung đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã bao gồm việc xác định mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; mô hình phát triển, định hướng phát triển không gian nội thị và khu vực ngoại thị, trung tâm chính trị – hành chính, dịch vụ, thương mại, văn hoá, giáo dục, đào tạo, y tế, công viên cây xanh, thể dục, thể thao cấp Đô thị nhà đất Cổ Loa; quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khung trên mặt đất, trên cao và ngầm dưới đất; đánh giá môi trường chiến lược; kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.
 2. Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã được thể hiện theo tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. Đồ án quy hoạch phải thể hiện rõ khu vực nội thị và các khu vực dự kiến phát triển.
 3. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã từ 20 đến 25 năm.
 4. Đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã đã được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong Đô thị nhà đất Cổ Loa.

Điều 27. Đồ án quy hoạch chung thị trấn

 1. Nội dung đồ án quy hoạch chung thị trấn bao gồm việc xác định mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của Đô thị nhà đất Cổ Loa; tổ chức không gian Đô thị nhà đất Cổ Loa, quy hoạch công trình hạ tầng xã hội, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, đánh giá môi trường chiến lược; kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.
 2. Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thị trấn được thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.
 3. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thị trấn từ 10 đến 15 năm.
 4. Đồ án quy hoạch chung thị trấn đã được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong Đô thị nhà đất Cổ Loa.

 

Điều 28. Đồ án quy hoạch chung Đô thị nhà đất Cổ Loa mới

 1. Nội dung đồ án quy hoạch chung Đô thị nhà đất Cổ Loa mới bao gồm việc phân tích và làm rõ cơ sở hình thành phát triển của Đô thị nhà đất Cổ Loa; nghiên cứu về mô hình phát triển không gian, kiến trúc, môi trường phù hợp với tính chất, chức năng của Đô thị nhà đất Cổ Loa; xác định các giai đoạn phát triển, kế hoạch thực hiện, các dự án có tính chất tạo động lực hình thành phát triển Đô thị nhà đất Cổ Loa mới và mô hình quản lý phát triển Đô thị nhà đất Cổ Loa; đánh giá môi trường chiến lược.
 2. Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung Đô thị nhà đất Cổ Loa mới được thể hiện theo tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.
 3. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung Đô thị nhà đất Cổ Loa mới từ 20 đến 25 năm.
 4. Đồ án quy hoạch chung Đô thị nhà đất Cổ Loa mới đã được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung trong Đô thị nhà đất Cổ Loa mới.

Điều 29. Đồ án quy hoạch phân khu

 1. Nội dung đồ án quy hoạch phân khu bao gồm việc xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn Đô thị nhà đất Cổ Loa; đánh giá môi trường chiến lược.
 2. Bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu được thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/2.000.
 3. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch phân khu được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển Đô thị nhà đất Cổ Loa.
 4. Đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong Đô thị nhà đất Cổ Loa và lập quy hoạch chi tiết.

Điều 30. Đồ án quy hoạch chi tiết

 1. Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết bao gồm việc xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất; đánh giá môi trường chiến lược.
 2. Bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết được thể hiện theo tỷ lệ 1/500.
 3. Thời hạn quy hoạch đối với các quy hoạch chi tiết được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch phân khu và theo yêu cầu quản lý, nhu cầu đầu tư.
 4. Đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng.

Điều 31. Lập quy hoạch để cải tạo, chỉnh trang Đô thị nhà đất Cổ Loa; phát triển khu Đô thị nhà đất Cổ Loa mới và trục đường mới trong Đô thị nhà đất Cổ Loa

 1. Khi lập quy hoạch để cải tạo, chỉnh trang Đô thị nhà đất Cổ Loa phải đánh giá hiện trạng sử dụng đất, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các yếu tố về văn hoá – xã hội, môi trường của Đô thị nhà đất Cổ Loa, của khu vực lập quy hoạch để có giải pháp bổ sung, điều chỉnh hợp lý nhằm khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất Đô thị nhà đất Cổ Loa, bảo đảm yêu cầu sử dụng về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; giữ gìn, phát huy được bản sắc, không gian kiến trúc và cảnh quan Đô thị nhà đất Cổ Loa.
 2. Khi lập quy hoạch khu Đô thị nhà đất Cổ Loa mới phải bảo đảm nguyên tắc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, tận dụng hiệu quả hệ thống hạ tầng hiện có, gắn kết chặt chẽ giữa khu vực phát triển mới và Đô thị nhà đất Cổ Loa hiện có; bảo đảm sự đồng bộ và hoàn thiện về hệ thống các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ Đô thị nhà đất Cổ Loa; hài hòa giữa các khu vực phát triển mới với các khu vực dân cư hiện có; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và gìn giữ bản sắc của các khu vực.
 3. Việc lập quy hoạch chi tiết trục đường mới trong Đô thị nhà đất Cổ Loa phải bảo đảm các yêu cầu sau:
 4. a) Phạm vi lập quy hoạch tối thiểu là 50 mét mỗi bên kể từ phía ngoài chỉ giới đường đỏ của tuyến đường dự kiến;
 5. b) Khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên đường; nghiên cứu không gian kiến trúc, hình khối công trình, khoảng lùi của các công trình cụ thể, bảo đảm tăng cường tính chỉnh thể và tính đặc trưng của khu vực.

Điều 32. Thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa

 1. Thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa là một nội dung của đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 33 của Luật này.
 2. Trường hợp khu vực Đô thị nhà đất Cổ Loa đã cơ bản ổn định chức năng sử dụng của các lô đất thì không phải lập đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa, nhưng phải lập đồ án thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa riêng để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng. Nội dung đồ án thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa riêng được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật này.
 3. Việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa riêng được thực hiện theo quy định đối với đồ án quy hoạch chi tiết tại các điều 19, 20, 21, 41, 42, 43, 44 và 45 của Luật này.

Điều 33. Nội dung thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa

 1. Nội dung thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa trong đồ án quy hoạch chung bao gồm việc xác định các vùng kiến trúc, cảnh quan trong Đô thị nhà đất Cổ Loa; đề xuất tổ chức không gian trong các khu trung tâm, khu vực cửa ngõ Đô thị nhà đất Cổ Loa, trục không gian chính, quảng trường lớn, không gian cây xanh, mặt nước và điểm nhấn trong Đô thị nhà đất Cổ Loa.
 2. Nội dung thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa trong đồ án quy hoạch phân khu bao gồm việc xác định chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, cảnh quan Đô thị nhà đất Cổ Loa dọc các trục đường chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn và từng ô phố cho khu vực thiết kế.
 3. Nội dung thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa trong đồ án quy hoạch chi tiết bao gồm việc xác định các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch theo các hướng tầm nhìn, tầng cao xây dựng công trình cho từng lô đất và cho toàn khu vực; khoảng lùi của công trình trên từng đường phố và ngã phố; xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc; hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường.
 4. Nội dung thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa của đồ án thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa riêng bao gồm việc xác định tầng cao xây dựng cho từng công trình; khoảng lùi của công trình trên từng đường phố và ngã phố; xác định màu sắc, vật liệu, hình thức, chi tiết kiến trúc của các công trình và các vật thể kiến trúc khác; tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước.

Điều 34. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa, thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa

 1. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa, thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa là các quy định về chỉ tiêu sử dụng đất tại từng khu vực hoặc lô đất, các thông số kỹ thuật của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa.
 2. Trên cơ sở nội dung bản vẽ, thuyết minh của đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa, thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa, các kiến nghị và giải pháp thực hiện quy hoạch, tổ chức tư vấn lập đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa, thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa có trách nhiệm lập Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa, thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa trình cơ quan phê duyệt quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa, thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa.
 3. Cơ quan phê duyệt quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa, thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa có trách nhiệm ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa, thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa.

Điều 35. Nội dung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa, thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa

 1. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 2. a) Chỉ tiêu về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và chiều cao tối đa, tối thiểu của công trình trong từng khu chức năng Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 3. b) Việc kiểm soát không gian, kiến trúc các khu vực trong Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 4. c) Chỉ giới đường đỏ của các tuyến phố chính, cốt xây dựng khống chế của Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 5. d) Vị trí, quy mô và phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình ngầm;

đ) Khu vực cấm xây dựng; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật; biện pháp bảo vệ môi trường;

 1. e) Khu vực bảo tồn, tôn tạo công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan trong Đô thị nhà đất Cổ Loa.
 2. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 3. a) Ranh giới, phạm vi, tính chất khu vực quy hoạch;
 4. b) Vị trí, ranh giới, tính chất, quy mô các khu chức năng trong khu vực quy hoạch; chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và chiều cao tối đa, tối thiểu, cốt xây dựng đối với từng ô phố; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng và các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật;
 5. c) Các trục không gian chính, các điểm nhấn của Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 6. d) Vị trí, quy mô và phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình ngầm;

đ) Khu vực bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan và bảo vệ môi trường.

 1. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 2. a) Ranh giới, phạm vi khu vực quy hoạch;
 3. b) Vị trí, ranh giới, chức năng, quy mô các lô đất trong khu vực quy hoạch; chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng đối với từng lô đất; chiều cao, cốt sàn và trần tầng một, hình thức kiến trúc và hàng rào công trình, vật liệu xây dựng của các công trình; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường, ngõ phố; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật;
 4. c) Vị trí, quy mô và phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình ngầm;
 5. d) Bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan và bảo vệ môi trường.
 6. Quy định quản lý theo đồ án thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 7. a) Ranh giới, phạm vi khu vực lập thiết kế Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 8. b) Chức năng, mật độ xây dựng, cốt xây dựng đối với từng lô đất; tầng cao, hình thức kiến trúc công trình và hàng rào công trình, vật liệu xây dựng, cốt sàn và trần tầng một, khoảng lùi công trình;
 9. c) Công trình công cộng, công trình kiến trúc nhỏ; kiến trúc bao che các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 10. d) Bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan và bảo vệ môi trường.

 Hạ tầng kỹ thuật,môi trường chiến lược quy hoạch đô thị nhà đất Cổ Loa

Mục 5
QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ NHÀ ĐẤT CỔ LOA

Điều 36. Đối tượng của quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Đô thị nhà đất Cổ Loa

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Đô thị nhà đất Cổ Loa được lập cho các đối tượng sau đây:

 1. Giao thông Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 2. Cao độ nền và thoát nước mặt Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 3. Cấp nước Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 4. Thoát nước thải Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 5. Cấp năng lượng và chiếu sáng Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 6. Thông tin liên lạc;
 7. Nghĩa trang và xử lý chất thải rắn.

Điều 37. Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Đô thị nhà đất Cổ Loa

 1. Quy hoạch giao thông Đô thị nhà đất Cổ Loa bao gồm việc xác định quỹ đất dành cho xây dựng và phát triển giao thông, vị trí, quy mô công trình đầu mối; tổ chức hệ thống giao thông Đô thị nhà đất Cổ Loa trên mặt đất, trên cao và dưới mặt đất; xác định phạm vi bảo vệ và hành lang an toàn giao thông.
 2. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt Đô thị nhà đất Cổ Loa bao gồm việc xác định khu vực thuận lợi cho việc xây dựng trong từng khu vực và Đô thị nhà đất Cổ Loa; xác định lưu vực thoát nước chính, khu vực cấm và hạn chế xây dựng, cốt xây dựng, mạng lưới thoát nước mặt và công trình đầu mối; giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.
 3. Quy hoạch cấp nước Đô thị nhà đất Cổ Loa bao gồm việc xác định nhu cầu và lựa chọn nguồn nước; xác định vị trí, quy mô công trình cấp nước gồm mạng lưới tuyến truyền tải và phân phối, nhà máy, trạm làm sạch, phạm vi bảo vệ nguồn nước và hành lang bảo vệ công trình cấp nước;
 4. Quy hoạch thoát nước thải Đô thị nhà đất Cổ Loa bao gồm việc xác định tổng lượng nước thải, vị trí và quy mô công trình thoát nước gồm mạng lưới tuyến ống thoát, nhà máy, trạm xử lý nước thải, khoảng cách ly vệ sinh và hành lang bảo vệ công trình thoát nước thải Đô thị nhà đất Cổ Loa.
 5. Quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng Đô thị nhà đất Cổ Loa bao gồm việc xác định nhu cầu sử dụng năng lượng, nguồn cung cấp, yêu cầu bố trí địa điểm, quy mô công trình đầu mối, mạng lưới truyền tải, mạng lưới phân phối; hành lang an toàn và phạm vi bảo vệ công trình; giải pháp tổng thể về chiếu sáng Đô thị nhà đất Cổ Loa.
 6. Quy hoạch thông tin liên lạc bao gồm việc xác định tuyến truyền dẫn thông tin, vị trí, quy mô trạm vệ tinh, tổng đài và công trình phụ trợ kèm theo.
 7. Quy hoạch xử lý chất thải rắn bao gồm việc xác định tổng lượng chất thải, vị trí, quy mô trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn, công trình phụ trợ, khoảng cách ly vệ sinh của cơ sở xử lý chất thải rắn.
 8. Quy hoạch nghĩa trang bao gồm việc xác định nhu cầu an táng, vị trí, quy mô và ranh giới nghĩa trang, phân khu chức năng, bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật và khoảng cách ly vệ sinh của nghĩa trang.

Điều 38. Đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật

 1. Đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này được lập cho từng đối tượng hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi toàn Đô thị nhà đất Cổ Loa.
 2. Nội dung đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật phải bảo đảm các quy định tại Điều 37 và Điều 39 của Luật này và phù hợp với đồ án quy hoạch chung của thành phố trực thuộc trung ương đã được phê duyệt.
 3. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo thời hạn đồ án quy hoạch chung.
 4. Đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt là cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung Đô thị nhà đất Cổ Loa.

Mục 6
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ NHÀ ĐẤT CỔ LOA

Điều 39. Nội dung đánh giá môi trường chiến lược

 1. Đánh giá môi trường chiến lược là một nội dung của đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.
 2. Nội dung đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa bao gồm:
 3. a) Đánh giá hiện trạng môi trường Đô thị nhà đất Cổ Loa về điều kiện khí tượng thủy văn, chất lượng nước, không khí, hệ sinh thái, địa chất, xói mòn đất; chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn; khai thác và sử dụng tài nguyên, thay đổi khí hậu; các vấn đề xã hội, cảnh quan, văn hoá và di sản để làm cơ sở đưa ra các giải pháp quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 4. b) Dự báo diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa;
 5. c) Đề ra các giải pháp tổng thể phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục tác động và lập kế hoạch giám sát môi trường.
 6. Chính phủ quy định cụ thể nội dung đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch Đô thị nhà đất Cổ Loa.

Điều 40. Thẩm định nội dung đánh giá trường hợp chiến lược chiến lược

 1. Nội dung xác minh giá trị của chiến lược chiến lược sẽ được thực hiện do dự án chính để Loa .
 2. Cơ quan thẩm định dự án Tổng hợp với cơ quan quản lý nhà nước về nội dung xác định môi trường chiến lược giá thị trường.

 

 

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VÀNG.
Địa chỉ:
+ Trụ sở chính: A21-22 Đường D4, P. Tân Hưng, Q.7, TPHCM.
+ VP1: 127A Nguyễn Cao, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TPHCM
+ VP2: 743 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phú Hữu, Q.9, TPHCM

Hotline: 09.199.09.399 – 094.9999.524

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here